f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/05/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.10+025 - กม.11+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/05/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0202 ระหว่าง กม.94+125 - กม.95+450 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/05/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/05/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ระหว่าง กม.64+410 - กม.67+125 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองแม่ลาย-อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+950-กม.73+275 เป็นช่วงๆ (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองแม่ลาย-ช่องเย็น ตอน 2 ระหว่าง กม.69+950-กม.73+275 เป็นช่วงๆ (ชื่อตอนใหม่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย-อุ้มผาง ระหว่าง กม.0+015-กม.2+950 (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - ช่องเย็น ระหว่าง กม.0+015 - กม.2+950 (ชื่อตอนใหม่) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 3 ระหว่าง กม.455+125 - กม.457+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1112,1112,1242 เปลี่ยนแปลงแผน
9 26/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.22+075 - กม.22+775 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.3+725 - กม.4+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 268 รายการ