f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
201 29/07/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม ป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติ Your Speed ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ที่ กม.15+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
202 20/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนรายการประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่กม.417+335 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
203 10/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.21+975 -กม.22+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
204 07/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนรายประมาณการ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล.1112 ระหว่างกม.4+000 - กม.5+000 (เป็นแห่งๆ) , ทล.1112 ระหว่างกม.5+000 – กม.38+850 (เป็นแห่งๆ), ทล.1117 ระหว่างกม.39+375 – กม.65+000 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
205 03/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง – ปากดง ระหว่างกม.414+000 – กม.422+875 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
206 02/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ที่กม.476+553 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
207 02/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง หมวดทางหลวงนครชุม แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่กม.455+365 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
208 02/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ควบคุม 0902 ตอน ปากดง – นครชุม ที่กม.453+076 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
209 02/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคณฑี แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ที่กม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
210 02/04/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงคณฑี แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ที่กม.92+666 (ด้านซ้าย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 201 ถึง 210 จาก 264 รายการ