f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
251 18/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 1 ระหว่าง กม.440+425 - กม.442+575 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
252 18/02/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.443+825 - กม.444+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
253 30/08/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ที่ กม.3+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
254 25/06/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอนนครชุม น้ำดิบ ระหว่าง กม.0+023 - กม.2+262 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
255 20/06/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.6+650 - กม.8+200 ปริมาณงาน 1.450 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
256 07/06/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน กิจกรรมพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกกระภัยชุมชนเทศบาลสลกบาตร (ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.BOXCULVERTS) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอนโนนปอแดง-ปากดง ที่กม.394+782 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
257 01/05/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม ป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติ Your Speed ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอนโนนปอแดง - ปากดง ที่กม.420+150 NB. (ด้านขาขึ้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
258 07/03/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนสลกบาตร - ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.1+700 - กม.44+515 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
259 05/03/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.17+450 - กม.35+660 (เป็นแห่งๆ) ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.0+280 - กม.39+275 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,000 อั เผยแพร่ขึ้นเว็บ
260 04/03/2562 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0102 ตอน มอเจริญ - หนองแดน ระหว่าง กม.20+075 - กม.38+264 (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.72+852 - กม.87+644 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 251 ถึง 260 จาก 268 รายการ