f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง"
2 19/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการทาสีราวกันอันตราย และเสาไฟฟ้าแสงสว่าง"
3 19/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการขูดใสปรับระดับผิวทาง"
4 19/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 19 มกราคม 2565
5 18/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 18 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง"
6 18/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 18 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำ และทางเท้า"
7 18/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 18 มกราคม 2565
8 18/01/2565 สรุปผลการประชุมเพื่อเสนอรูปแบบทางเลือก (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2565 โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 112 ตอนทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร
9 11/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 18 มกราคม 2565 "ดำเนินการขูดใสผิวทาง(ปรับแต่งผิวทางแอสฟัลต์)"
10 17/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 17 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง"
11 17/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 17 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการฉาบผิวทาง และขูดใสผิวทาง(ปรับแต่งผิวทางแอสฟัลต์)"
12 17/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 17 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการทำความสะอาดจุดกลับรถใต้สะพาน และผิวทาง"
13 17/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 17 มกราคม 2565
14 14/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 14 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง"
15 14/01/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 14 มกราคม 2565 "แขวงฯ ดำเนินการปรับระดับ และฉาบผิวทาง"