f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 31 มกราคม 2566 "แขวงฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงในสังกัด ครั้งที่ 1/2566"

ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 31 มกราคม 2566 นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำคณะแขวงฯ ประกอบด้วย นายเดชา กุลกิจวโรภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นายสุชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางปารียา เกตุทิม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ, แนะนำแนวทางปฏิบัติงานด้านเอกสารและภาคสนาม พร้อมกับประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา, หมวดทางหลวงปากคลองลาน และหมวดทางหลวงคลองขลุง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 "รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง และคณะ ตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด"

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำคณะแขวงฯ ประกอบด้วย นายเดชา กุลกิจวโรภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นายสุชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางปารียา เกตุทิม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ, แนะนำแนวทางปฏิบัติงานด้านเอกสารและภาคสนาม พร้อมกับประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา, หมวดทางหลวงปากคลองลาน และหมวดทางหลวงคลองขลุง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 25 มกราคม 2566 "แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน"

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1074 สาย บ.คอปล้อง – บึงบ้าน ระหว่าง กม.30+175 - กม.41+650 รวมระยะทางประมาณ 11.475 กม. ในการนี้ นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยนายวิรุฬห์ ศิริพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในการให้ดำเนินโครงการ