f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 "แขวงฯ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 กรณีการเฝ้าระวัง ติดตาม การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
ลงวันที่ 12/01/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายเดชา กุลกิจวโรภาส รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ, นายสุชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม นางปารียา เกตุทิม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 กรณีการเฝ้าระวัง ติดตาม การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดกำแพงเพชร ณ สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมทั้งลงพื้นที่กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ


'