f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.490+600 - กม.491+300 09/11/2565 กพ./e-bd44/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0102 ตอน มอเจริญ - หนองแดน ระหว่าง กม.24+175 - กม.26+300 22/09/2565 กพ./e-bd2/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.77+000 - กม.80+375 22/09/2565 กพ./e-bd3/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.0+020 - กม.1+650 22/09/2565 กพ./e-bd1/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.27+400 - กม.30+000 22/09/2565 กพ./e-bd4/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 14/03/2565 517/60/65/299 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/03/2565 517/60/65/288 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 5 ระหว่าง กม.83+200 - กม.93+155 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 คค 06028(พ.1)/ 272 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 4 ระหว่าง กม.83+000 - กม.83+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 คค 06028(พ.1)/ 271 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 3 ระหว่าง กม.70+020 - กม.80+435 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 คค 06028(พ.1)/ 270 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+475 - กม.69+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 คค 06028(พ.1)/269 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.60+555 - กม.69+300 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 คค 06028(พ.1)/ 268 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000 - กม.26+800 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 คค 06028(พ.1)/ 267 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+625 - กม.20+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 คค 06028(พ.1)/ 266 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ 25/01/2565 กพ.(พ.4)/1/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ