f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.3+725 - กม.4+850 03/05/2567 กพ./e-bd52/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.22+075 - กม.22+775 03/05/2567 กพ./e-bd51/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.36+500 - กม.37+400 03/05/2567 กพ./e-bd50/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.3+725 - กม.4+850 22/04/2567 กพ./e-bd40/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.22+075 - กม.22+775 22/04/2567 กพ./e-bd39/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.36+500 - กม.37+400 22/04/2567 กพ./e-bd38/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองแม่ลาย-อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+950-กม.73+275 เป็นช่วง ๆ (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองแม่ลาย-ช่องเย็น ตอน 2 ระหว่าง กม.69+950-กม.73+275 เป็นช่วงๆ (ชื่อตอนใหม่) 10/04/2567 กพ./e-bd32/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 3 ระหว่าง กม.455+125 - กม.457+000 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 กพ./e-bd24/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.434+620 - กม.438+576 RT. 10/04/2567 กพ./e-bd31/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.69+950 - กม.74+000 10/04/2567 กพ./e-bd30/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนสลกบาตร-บ่อถ้ำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+000 (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนบ่อถ้ำ-วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.5+000-กม.38+973 (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนโค้งวิไล-เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.0+000-กม.35+693(เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 กพ./e-bd15/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ตอน 3 ที่ กม.10+192 10/04/2567 กพ./e-bd14/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ตอน 2 ระหว่าง กม.24+900 - กม.35+380 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 กพ./e-bd13/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/11/2566 517/60/67/45 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ที่ กม.35+950 23/06/2566 จ.กพ./e-bd4/2566 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 80 รายการ