f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ัอจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) แขวงฯกำแพงเพชร 05/04/2567 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) 02/04/2567 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566) 05/01/2567 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) 05/01/2567 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 งานเงินทุนหมุนเวียน 06/10/2566 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 02/10/2566 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 (งานเงินทุนฯ) 04/07/2566 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 03/07/2566 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 04/04/2566 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 03/04/2566 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 06/01/2566 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565 05/01/2566 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 12/10/2565 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 03/10/2565 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน2565 ถึง มิถุนายน 2565) 06/07/2565 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ