f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.390+900 - กม.393+025 25/01/2565 ราคากลาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/01/2565 517/30/65/92 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.109+000 - กม.110+025 บ้านโขมงหัก ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 28/12/2564 จ.กพ./e-bd1/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 โครงการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.74+000 - กม.77+000 บ้านวังน้ำ ตำบล ปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงาน 29,130 ตารางเมตร 27/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 3043 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 โครงการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+815 บ้านโค้งวิไล ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงาน 19,965 ตารางเมตร 27/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 3044 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่าง กม.4+000 - กม.56+000 (เป็นแห่งๆ) 27/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 3045 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1375 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกระทุ่ม - ดงเย็น ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+950 21/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 2992 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่าง กม.12+500 - กม.16+050 21/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 2991 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ระหว่าง กม.3+900 - กม.6+325 (เป็นตอนๆ) 21/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 2990 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ระหว่าง กม.440+775 - กม.442+000 LT.,RT. 21/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 2989 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.409+700 - กม.412+575 RT. 21/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 2988 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่าง กม.42+875 - กม.45+935 (เป็นตอนๆ) 21/12/2564 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.85+600 - กม.86+625 21/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 2986 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 1 ระหว่าง กม.56+800 - กม.58+600 21/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 2985 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยง เมืองกำแพงเพชร ระหว่าง กม.4+905 - กม.6+250 21/12/2564 คค 06028(พ.1)/ 2984 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 205 รายการ