f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0202 ระหว่าง กม.94+125 - กม.95+450 23/05/2567 ราคากลาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.10+025 - กม.11+000 23/05/2567 ราคากลาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ระหว่าง กม.64+410 - กม.67+125 (เป็นตอนๆ) 23/05/2567 ราคากลาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725 23/05/2567 ราคากลาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.3+725 - กม.4+850 17/05/2567 กพ./e-bd55/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.22+075 - กม.22+775 17/05/2567 กพ./e-bd54/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.36+500 - กม.37+400 17/05/2567 กพ./e-bd53/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.3+725 - กม.4+850 23/04/2567 กพ./e-bd52/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชัย - ระหาน ระหว่าง กม.22+075 - กม.22+775 23/04/2567 กพ./e-bd51/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.36+500 - กม.37+400 23/04/2567 กพ./e-bd50/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.434+620 - กม.438+576 RT. 11/04/2567 กพ./35/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองแม่ลาย-อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+950-กม.73+275 เป็นช่วงๆ (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย-ช่องเย็น ตอน 2 ระหว่าง กม.69+950-กม.73+275 เป็นช่วงๆ (ชื่อตอนใหม่) 01/04/2567 กพ./24/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.434+620 - กม.438+576 RT. 01/04/2567 tor แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.69+950 - กม.74+000 11/04/2567 กพ./36/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ตอน 3 ระหว่าง กม.455+125 - กม.457+000 (เป็นช่วงๆ) 01/04/2567 กพ./10/2567 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 255 รายการ