f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.390+900 - กม.393+025 25/01/2565 ราคากลาง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.109+000 - กม.110+025 บ้านโขมงหัก ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 28/12/2564 จ.กพ./e-bd1/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0202 ตอน มอตะแบก - คลองลาน ระหว่าง กม.92+000 - กม.94+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 กพ./e-bd14/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.25+275 - กม.26+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 กพ./e-bd13/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.3+575 - กม.5+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 กพ./e-bd12/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.70+925 - กม.72+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 กพ./e-bd11/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.24+350 - กม.25+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 กพ./e-bd10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.2+575 - กม.3+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 กพ./e-bd9/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.470+260 - กม.484+950 (เป็นตอนๆ) 15/12/2564 กพ./e-bd4/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.406+625 - กม.408+300 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.675 กม.) 08/12/2564 กพ./e-bd7/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม – วังเจ้า ระหว่าง กม.491+025 - กม.492+505 LT., RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.927 กม.) 08/12/2564 กพ./e-bd6/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.470+260 - กม.484+950 (เป็นตอนๆ) 08/12/2564 กพ./e-bd4/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.418+875 - กม.421+025 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.150 กม.) 08/12/2564 กพ./e-bd5/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.429+000 - กม.429+640 LT. ปริมาณงาน 8,160 ตารางเมตร 08/12/2564 กพ./e-bd8/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ตอน 3 ระหว่าง กม.32+860 - กม.34+605 (เป็นตอนๆ) 03/12/2564 กพ./6/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 133 รายการ