f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม – วังเจ้า ที่ กม.476+553 (ด้านขวาทาง) 19/10/2563 กพ./e-bd 5/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคลองขลุง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.423+809 (ด้านซ้ายทาง) 19/10/2563 กพ./e-bd 4/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) 19/10/2563 กพ./e-bd 3/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) 19/10/2563 กพ./e-bd 2/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
5 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงปากคลองลาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ที่ กม.89+190 (ด้านขวาทาง) 19/10/2563 กพ./e-bd 1/2564 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กำแพงเพชร - แก้วสุวรรณ ที่ กม.3+782 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/08/2563 กพ./e-bd 44/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติ Your Speed ทางหลวง หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ที่ กม.15+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2563 จ.กพ./e-bd 5/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง กม.417+335 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2563 กพ./e-bd 43/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
9 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.21+975 -กม.22+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2563 กพ./e-bd 42/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
10 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ระหว่าง กม.6+416 - กม.8+900 ปริมาณงาน 2.484 กิโลเมตร 14/04/2563 จ.กพ./e-bd 4/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
11 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.64+760 - กม.65+560 ปริมาณงาน 0.800 กิโลเมตร 14/04/2563 จ.กพ./e-bd 1/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
12 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.65+000 - กม.66+700ปริมาณงาน 1.700 กิโลเมตร 14/04/2563 จ.กพ./e-bd 2/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
13 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ระหว่าง กม.15+775 - กม.17+450 ปริมาณงาน 1.675 กิโลเมตร 14/04/2563 จ.กพ./e-bd 3/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
14 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - บ่อถ้ำ ระหว่าง กม. 4+000 - กม.5+000 (เป็นแห่งๆ) ,ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.5+000 - กม.38+850 (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่าง กม.39+375 – กม.65+000 (เป็นแห่งๆ) 13/04/2563 กพ./e-bd 41/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
15 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงคณฑี แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ที่ กม.92+666 (ด้านซ้ายทาง) 13/04/2563 กพ./e-bd 38/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 68 รายการ