f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66080014344
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างทางขนานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.13+400 - กม.15+500
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 19,240,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/08/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ