f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63070025631
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม ป้ายเตือนความเร็วระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติ Your Speed ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ที่ กม.15+800
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,140,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/07/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ