f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
181 28/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.0+780 - กม.2+000ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
182 27/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0202 ตอน มอตะแบก - คลองลาน ระหว่าง กม.95+600 - กม.97+234 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
183 27/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ตอน 2 ระหว่าง กม.8+600 - กม.9+095 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
184 27/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ตอน 1 ระหว่าง กม.1+347 - กม.1+858 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
185 26/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - บ่อถ้ำ ระหว่าง กม.0+375 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
186 26/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1375 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกระทุ่ม - ดงเย็น ระหว่าง กม.3+500 - กม.11+050 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
187 26/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.67+000 - กม.71+025 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
188 26/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว ระหว่าง กม.15+400 - กม.20+550 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
189 26/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902,0903 ตอน ปากดง - นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.457+775 - กม.458+900 (บริเวณทางขนาน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
190 22/10/2563 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.28+435 - กม.30+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 181 ถึง 190 จาก 268 รายการ