f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ระหว่าง กม.7+000 - กม.10+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+725 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.21+925 - กม.23+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.72+000 - กม.73+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ำดิบ ระหว่าง กม.9+820 - กม.10+975 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
86 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 2 ระหว่าง กม.93+600 - กม.94+225 และ กม.98+500 - กม.101+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 14/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901,0902,0903 ตอน โนนปอแดง - ปากดง - นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.417+000 - กม.458+972 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 14/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0102 ตอน มอเจริญ - หนองแดน ระหว่าง กม.26+300 - กม.38+850 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
89 14/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.20+100 - กม.21+825 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 14/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.393+025 - กม.395+350 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 268 รายการ