f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม – วังเจ้า ที่ กม.476+553 (ด้านขวาทาง) 22/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคลองขลุง แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่ กม.423+809 (ด้านซ้ายทาง) 22/10/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) 22/10/2563 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากดง - นครชุม ที่ กม.453+076 (ด้านซ้ายทาง) 22/10/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงปากคลองลาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ที่ กม.89+190 (ด้านขวาทาง) 22/10/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร จำนวน 1 งาน 03/07/2563 122,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างผลิตกระเป๋าผ้าดิบลดโลกร้อน จำนวน 1 งาน 01/07/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 01/10/2563 204,494.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 21,039.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 27,980.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 42,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/09/2563 8,142.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 5,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 2,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/09/2563 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,365 รายการ