f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 26/01/2565 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม.390+900 - กม.393+025 25/01/2565 60,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ 25/01/2565 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 25/01/2565 8,642.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ 25/01/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ 25/01/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC 24/01/2565 384,483.24 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/01/2565 67,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 5,794.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/01/2565 34,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/01/2565 1,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/01/2565 11,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/01/2565 241,135.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/01/2565 5,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,277 รายการ