f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0903 ตอน นครชุม - วังเจ้า ระหว่าง กม.472+850 - กม.474+396 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0901 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.434+376 - กม.436+086 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทุ่งสนุ่น - บึงบ้าน ระหว่าง กม.23+560 - กม.24+560 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ระหว่าง กม.75+290 - กม.91+620 (เป็นตอนๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 18/10/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบน ทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.13+464 - กม.15+700 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งมหาชั เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ตอน 3 ระหว่าง กม.108+375 - กม.109+075 และ กม.112+600 - กม.114+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ระหว่าง กม.7+000 - กม.10+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครชุม - มอเจริญ ระหว่าง กม.2+100 - กม.3+725 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น ระหว่าง กม.21+925 - กม.23+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 15/09/2565 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กำแพงเพชร ระหว่าง กม.72+000 - กม.73+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 264 รายการ